Stworzyć konto?

Koszyk

Zamknij

Brak produktów w koszyku.

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LAZAR

I.  PRZEPISY OGÓLNE

Niniejszy Regulamin sklepu internetowego (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, na jakich Sprzedawca oraz Klienci będą zawierać umowy sprzedaży towarów na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, poprzez stronę internetową Sprzedawcy działającą pod adresem https://togiprawnicze.com, jak również zasady świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną za pomocą wskazanej powyżej strony internetowej.

II.   DEFINICJE NAZW UŻYTYCH W REGULAMINIE

Sprzedawca, Administrator, Administrator danych osobowych – 

Lazar sp. z o.o.

Grzybowa 11

44-218 Rybnik

NIP: 6423 191 737

Sklep – sklep internetowy, który działa pod adresem togiprawnicze.com i prowadzi na terenie Polski sprzedaż wysyłkową Towarów znajdujących się w jego aktualnej ofercie, którego właścicielem jest Sprzedawca.

Siedziba Sklepu internetowego – Lazar sp. z o.o., Grzybowa 11, 44-218 Rybnik

Sklepy stacjonarne mieszczące się pod adresami:

Strona internetowa – strona internetowa działająca pod adresem https://togiprawnicze.com

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i dokona jego wysyłki w sposób wybrany przez Klienta.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie na zasadach określonych w Regulaminie.

Konsument – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Hasło – ciąg liter, liczb i znaków specjalnych zawierający co najmniej 5 pozycji, ustalany w sposób indywidualny przez Klienta przy okazji Rejestracji i umożliwiający Klientowi dokonywanie zakupów w Sklepie. Hasło ma charakter poufny i może być zmieniane przez Klienta z dowolną częstotliwością, przy czym za wszelkie skutki ujawnienia Hasła odpowiada wyłącznie Klient, z wyjątkiem sytuacji, w których do ujawnienia Hasła Klienta doszło z winy Administratora, w szczególności w wyniku nienależytego zabezpieczenia danych.

Rejestracja –przypisanie osobie, która wyraża wolę zostania Klientem loginu (adres poczty elektronicznej) i Hasła, które będą go identyfikować. Rejestracji można dokonać wybierając na Stronie internetowej opcję „Zarejestruj się”  i postępując zgodnie z dalszymi instrukcjami. Poprzez podanie loginu i Hasła Klient uzyskuje techniczną możliwość korzystania z funkcjonalności Sklepu.

Towar lub Towary – towar lub towary, opisane na Stronie internetowej, co do których Sprzedawca zamieścił informację o możliwości ich zakupu.

III.  TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z FUNKCJONALNOŚCI SKLEPU

1.  W celu korzystania z funkcjonalności Sklepu Klient powinien dysponować sprzętem i oprogramowaniem o następujących minimalnych wymaganiach:

a) komputer osobisty oraz karta sieciowa lub modem umożliwiające dostęp do Internetu,

b) system operacyjny Windows, Mac OS lub Linux posiadający środowisko graficzne, standardową przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome) – obsługującą szyfrowane połączenia SSL, aplikacje Java Script i pliki cookie,

c) łącze z siecią Internet.

Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku niespełnienia powyższych wymagań nie będzie mógł umożliwić Klientowi złożenia za pośrednictwem Strony internetowej zamówieniam, ani przeprowadzić procedury zawarcia umowy, ani też zrealizować zawartej umowy.

Aby dokonać prawidłowej rejestracji Klient powinien:

a) w zakładce „Zaloguj się” wprowadzić następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, adres dostawy, telefon

b) zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności.

Akceptacja Regulaminu przez Klienta obejmuje jednoczesne złożenie przez niego oświadczeń o następującej treści:

a) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia,

b) dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Sprzedawcy na zasadach wynikających z Regulaminu,

c) oświadczam, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą, a ponadto przyjmuję do wiadomości, iż w razie nieprawdziwości powyższego oświadczenia będę ponosić odpowiedzialność na zasadach wynikających z przepisów prawa polskiego,

d) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnionych za pomocą formularza rejestracyjnego, przez Administratora, wyłącznie dla celów prawidłowego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zawartej przez Strony na zasadach wynikających z Regulaminu.

2. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju niebezpieczne oprogramowanie. W celu uniknięcia zagrożeń z tym związanych Klient powinien zaopatrzyć swój komputer, podłączony do Internetu, w program antywirusowy i na bieżąco go aktualizować. Sprzedawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością hakerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Sprzedawcy, jak i Klienta. Klient przyjmuje niniejszym do wiadomości, że mimo stosowania przez Sprzedawcę wszelkich dostępnych środków nie istnieje zabezpieczenie w sposób całkowity chroniące przed opisanymi wyżej zagrożeniami.

IV.   ZOBOWIĄZANIA KLIENTA

Klient zobowiązuje się w szczególności do:

a)  przestrzegania praw autorskich oraz praw własności przemysłowej w tym, wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz osób trzecich, a także przestrzegania praw do ochrony wizerunku,

b)  powstrzymywania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, oraz sprzecznych z Regulaminem,

c)  powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Strony internetowej i Sklepu.

V.   PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet. Aktualne informacje na temat dostępnych produktów i usług Sprzedawca zamieszcza na Stronie internetowej.

Informacje podane na Stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do złożenia przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem.

Zamówienia składane przez Klienta są przyjmowane za pośrednictwem formularza zamówienia, zamieszczonego na Stronie internetowej.

W zamówieniu na Stronie internetowej, uzupełniając odpowiednie pola, Klient dokonuje:

a) wyboru Towarów,

b) wyboru sposobu dostawy Towarów,

c) określenia adresu dostawy Towarów,

d) deklaracji co do woli otrzymania faktury, sposobu jej dostarczenia oraz innych niezbędnych danych do jej wystawienia.

5. Na początku składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o ewentualnych ograniczeniach dotyczących sposobu dostarczenia Towarów oraz akceptowanych sposobach płatności.

6. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, Sprzedawca informuje Klienta ponownie o sposobie porozumiewania się z klientem, głównych cechach świadczenia i łącznej cenie Towaru (obejmującej w szczególności podatki i koszty dostawy).

7. Po zakończeniu procesu składania zamówienia, Sprzedawca prześle Klientowi, pocztą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mailowy, informację o zgodności złożonej oferty kupna z ofertą Sklepu w zakresie ceny i liczby zamówionych egzemplarzy, a także poinformuje go o dostępności Towaru.

8. Wraz z e-mailem, o którym mowa w ust. 7 Klient otrzyma także link, którego kliknięcie potwierdzi złożenie zamówienia zgodnie z informacjami zawartymi w wiadomości e-mail.

9. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą dojścia do Sprzedawcy potwierdzenia przez Klienta informacji określonej w ust. 8, z zastrzeżeniem ust. 12.

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowego potwierdzenia zamówienia drogą telefoniczną.

11. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza zamówienia i po potwierdzeniu zamówienia poprzez link, o którym mowa w ust. 6. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy pocztą elektroniczną.

12. Dokonywanie zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Wyjątek stanowią awarie systemu oraz jego ewentualna przebudowa. Zarówno zamówienia, jak i wszystkie oświadczenia woli i wiedzy kierowane przez Sprzedawcę do Klientów są sporządzane w języku polskim.

13. Wraz z zamówionym Towarem Konsument otrzymuje w formie elektornicznej potwierdzenie zawarcia umowy.

VI.   FAKTURY I RACHUNKI

Potwierdzeniem zawartej transakcji sprzedaży Towaru jest paragon elektorniczny. Żądanie otrzymania faktury VAT, zamiast paragonu elektronicznego, Klient każdorazowo winien wyrazić poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. W przypadku takim Klient zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.

Wysyłkę paragonu elektronicznego (faktury VAT w postaci elektronicznej) Sklep realizuje pod adres mail wskazany w zamówieniu.

Sklep zastrzega sobie prawo wysyłania faktury VAT w formie pliku PDF, wyłącznie do Kupujących, którzy uprzednio wydrukowali, podpisali i odesłali na adres Sklepu, zgodę na otrzymywanie faktury e-mailem. Kupujący, by móc odebrać i przeglądać fakturę w formie pliku PDF musi mieć program pozwalający na przeglądanie plików PDF (np. bezpłatny program Adobe Acrobat Reader), który Klient zainstalować winien we własnym zakresie.

VII. CENY ZA TOWARY

Wszystkie ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu są wyrażone w złotych polskich i odpowiadają łącznej cenie towaru wraz z wszelkimi należnymi podatkami.

Cena podana przy Towarach wystawionych w ofercie Sklepu jest wiążąca w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na Stronie internetowej bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

VIII. SPOSÓB DOSTAWY I KOSZTY PRZESYŁKI

Dostawa Towaru odbywa się w sposób wybrany przez Klienta spośród możliwości wskazanych w niniejszym punkcie, określony w zamówieniu.

Wysyłka realizowana jest za pośrednictwem kuriera: DPD, INPOST.

Zamówione Towary można również odbierać osobiście w Siedzibie Sklepu, w godzinach od 10.00 do 17.00, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu telefonicznie (pod numerem +48 XXX XXX XXX) bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail: sklep@togiprawnicze.com). Opłata za połączenie z tym numerem odpowiada opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług Klienta.

Koszty wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej zostaną doliczone do kosztu zamówionych Towarów i podane Klientowi bezpośrednio przed złożeniem zamówienia.

W wypadku nieotrzymania przesyłki w czasie dłuższym niż siedem dni po terminie jej przewidywanej dostawy, Klient powinien zgłosić ten fakt Sprzedawcy telefonicznie (pod numerem +48 XXX XXX XXX) bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail: sklep@togiprawnicze.com) celem wszczęcia procedury reklamacyjnej u dostawcy przesyłki. Opłata dla za połączenie z tym numerem odpowiada opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług Klienta.

IX.     CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wysyłka Towaru następuje w ciągu 2-5 dni roboczych po otrzymaniu płatności za Towar albo – w przypadku wyboru jako formy zapłaty przesyłki za pobraniem zgodnie z pkt X ust. 1 b), – po dojściu do Sprzedawcy potwierdzenia zamówienia zgodnie z pkt V ust. 9.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

Sprzedawca – działając na zlecenie Klienta – dokonuje wysyłki zamówionych Towarów w sposób wskazany przez Klienta: za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

Na życzenie Klienta Sprzedawca udostępni Klientowi dane o dacie wysyłki i numerze przesyłki.

Sprzedawca nie świadczy usług pocztowych lub kurierskich.

X.    FORMY PŁATNOŚCI

Sklep przyjmuje płatności realizowane:

a)  za pośrednictwem wyspecjalizowanego podmiotu świadczącego usługi przelewów elektronicznych – podstawą wydania lub wysłania Towaru jest tylko i wyłącznie potwierdzenie dokonania płatności przez firmę zajmującą się obsługą płatności,

b)  za pobraniem przy dostawie Towaru – płatność do rąk dostawcy w momencie dostawy Towaru,

c)  przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez Klienta złożonego zamówienia, z podaniem w tytule przelewu numeru zamówienia,

d)  za pośrednictwem karty kredytowej.

Realizacja zamówienia w przypadkach określonych w ust. 1 a), c) oraz d) rozpoczyna się po otrzymaniu od operatora płatności potwierdzenia poprawnego wykonania operacji.

XI.   REKLAMACJE

Wszystkie Towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i wolne od wad.

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku- (Dz. U z 2014 roku, poz. 827) oraz kodeksu cywilnego wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego Regulaminu.

Celem realizacji reklamacji wadliwy Towar należy zwrócić do Siedziby Sklepu lub przesłać bezpośrednio na adres biura:

Lazar sp. z o.o.

Grzybowa 11

44-218 Rybnik

NIP: 6423 191 737

Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia.

Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

Klient nie może odstąpić od umowy, gdy wada towaru jest nieistotna.

Sprzedawca odpowiada za wady, które zostaną stwierdzone przed upływem 2 lat od dnia wydania Towaru. W przypadku stwierdzenia wady Klient będący Konsumentem powinien zawiadomić Sprzedawcę o tej niezgodności najpóźniej w terminie 1 roku od dnia jej wykrycia, wskazując na czym wada polega oraz preferowany sposób jej usunięcia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności może on:

– zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

– zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

– uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

– http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

-http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

oraz

– http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

XII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość  lub poza lokalem przedsiębiorstwa przysługuje jedynie konsumentom. Towar zakupiony przez przedsiębiorcę, min. na fakturę VAT,  jest towarem nabytym w celu bezpośrednio związanym z działalnością gospodarczą, w związku z czym przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

Konsument może zrezygnować z Towaru kupionego w Sklepie i złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik– zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego konsument może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Konsumentowi nie przysługuje prawo zwrotu w przypadkach określonych bliżej w art. 38 ustawy, o której mowa w ust. 1, w tym w szczególności w przypadku Towarów wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone zgodnie z formularzem odstąpienia od umowy. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 poniżej, Sprzedawca najpóźniej w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania paczki ze zwracanym towarem konsumenta, zwraca Klientowi kwotę równą wszystkim dokonanym przez Klienta płatnościom, w tym koszty dostarczenia Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie przez niego upoważnionej do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Sprzedawca przyjmuje zwroty odesłane pod adres:

Lazar sp. z o.o.

Grzybowa 11

44-218 Rybnik

NIP: 6423 191 737

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (tj. koszty jego opakowania, zabezpieczenia, nadania).

XIII. DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych jesT:

Lazar sp. z o.o.

Grzybowa 11

44-218 Rybnik

NIP: 6423 191 737

Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim z wyjątkiem przekazywania danych niezbędnych do realizacji złożonych Zamówień współpracującym ze Sprzedawcą firm kurierskich, a także podmiotów, z którymi współpracuje on przy realizacji procesu płatności. Sprzedawca nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe Klienta są przetwarzane i chronione zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”), na zasadach określonych w Polityce Prywatności i nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej, a ich podanie jest dobrowolne, ale konieczne w celu wywiązania się z umowy zawartej w ramach Sklepu Internetowego.

Baza danych osobowych Klientów oraz informacji podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Dostęp do danych osobowych posiadają jedynie upoważnieni pracownicy Sprzedawcy oraz podmioty współpracujące ze Sprzedawcą przy realizacji umów zawartych z Klientami, w szczególności operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, którym administrator przekazuje dane w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy kupionych Towarów, a także operatorzy procesów płatności.

W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia jego odpowiedzialności.

Sprzedawca może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe: nazwisko, imiona, pseudonim Klienta, adres poczty elektronicznej Klienta, nr telefonu Klienta, adres zamieszkania Klienta.

Dane Klientów lub informacje o tych danych mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Każdorazowy kontakt z obsługą Sklepu za pośrednictwem telefonu lub poczty e-mail, wiąże się z wykorzystaniem podanych danych w celu udzielenia odpowiedzi. Konsultanci kontaktują się z klientem za pośrednictwem tych samych kanałów komunikacji.

Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma prawo polskie, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

Zmiany Regulaminu wprowadzane będą w sposób zgodny z obowiązującym prawem i z poszanowaniem praw konsumenckich. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na Stronie internetowej oraz indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Sprzedawca zapewnia, że w każdym momencie na Stronie internetowej znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin.

W wypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Back to Top